Pravila

Organizator nagradnog kviza pod nazivom „KVIZALICA “ (u daljem tekstu: “Kviz”) je Tehnomanija doo sa sedištem u Beogradu, ul. Milutina Milankovića 1d, PIB:100416234, MB: 17233041 (u daljem tekstu: “Organizator”). Kviz se priređuje u svrhu promocije poslovnih aktivnosti Organizatora i u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima.

Učestvovanjem u Kvizu potvrđujete da ste saglasni na ustupanje svojih ličnih podataka privrednim društvima Tehnomanija doo Beograd.
Pravila Kviza (u daljem tekstu: “Pravila”) će biti objavljena u okviru mikrosajta kvizalica.rs.

1. PRAVO UČESTVOVANJA
Kviz je otvoren za fizička lica koja su izvršila kupovinu u nekoj od Tehnomanija radnji, a koji su državljani Republike Srbije, imaju prijavljeno prebivalište i nalaze se na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: „Učesnici“). U slučaju da je pobednik maloletno lice, prilikom dodele nagrade mora doći u prisustvu zakonskog zastupnika sa ličnom ispravom i dokazom o statusu zakonskog zastupnika. Ukoliko učesnik Konkursa ne postupi po ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju nagrada pripada sledećem plasiranom.

Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora, kompanije Toyota, Tesla i Beko, i bilo koja druga osoba povezana sa ovim Kvizom, ne mogu učestvovati u Kvizu. Učesnici Kviza ne mogu biti pravna lica.

2. TRAJANJE KVIZA I PITANJA
Kviz se održava u periodu od 05.05.2017. godine do 15.06.2017. zaključno sa 23:59 časova. Kviz sadrži 18 pitanja koja su vezana za opšte poznavanje brenda Tehnomanija.

3. KAKO UČESTVOVATI?
Dolaskom na mikrosajt kvizalica.rs, Učesnik može da se prijavi za Kviz. Učesnik se dolaskom na mikrosajt prijavljuje ostavljanjem podataka:
● Ime i prezime,
● E-mail adresa,
● Broj telefona
● Broj fiskalnog računa


Učesnik ima pravo da sa jednim fiskalnim računom jednom učestvuje u kvizu. U igri mogu da učestvuju svi računi za robu kupljenu u Tehnomaniji, nezavisno od njihove vrednosti, koji su izdati u periodu od 05.05.2017. do 15.06.2017. godine.

4. ODABIR DOBITNIKA
Učesnici sa najviše tačnih odgovora i sa najboljim vremenom u kvizu biće nagrađeni.
Rangiranje se vrši na osnovu broja tačnih odgovora kao i vremenskog intervala u kom su odgovori dati.
Ukoliko 2 ili više Učesnika Kviza budu imala isti broj tačnih odgovora, vreme odgovaranja na pitanja će biti ključni faktor rangiranja na listi. Vreme se meri u 5 decimala.
Ukoliko 2 ili više Učesnika Kviza budu imala isti broj tačnih odgovora i vreme postignuto za odgovaranje na pitanja, korisnik koji je prvi pristupio kvizu i završio sve korake će imati prednost na rang listi.
Vreme prikazano na ekranu tokom igranja Kviza je informativnog karaktera. Vreme koje se uzima pri rangiranju je vreme izmereno na Tehnomanijinom serveru.
Dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici Organizatora najkasnije u roku od 10 dana od datuma završetka Kviza.


5. NAGRADA
Fond nagrada se sastoji od ukupno 1031 (hiljadu trideset i jedna) nagrada: Nagrade.
1. Toyota Aygo
2. 5 komada Beko Frizider RCNA 365 E20 ZW
3. 5 komada Beko Veš Mašina WMY 71283 LMB2
4. 5 komada Tesla TV 32S306BH
5. 5 komada Tesla TV 24S306BH
6. 5 komada Tesla Smartphone 3.2 Lite
7. 5 komada Tesla tablet L7 3G
8. 1000 komada Tehnomanija vaučera u iznosu od 500 RSD

Nagrade se dodelju na osnovu plasmana i to na sledeći način:
• Prvo mesto: Toyota Aygo
• Od 2. do 6. mesta: Beko Frizider WMY 71283 LMB2
• Od 7. do 11. mesta: Beko Veš Mašina RCNA 365 E20 ZW
• Od 12. do 16: mesta: Tesla TV 32S306BH
• Od 17. do 21. mesta: Tesla TV 24S306BH
• Od 22. do 26. mesta: Tesla Smartphone 3.2 Lite
• Od 27. do 31. mesta: Tesla tablet L7 3G
• Od 32 do 1031: mesta: 1000 Tehnomanija vaucer u iznosu od 500 RSD:

Preuzimanje nagrade:
Nagrade će biti dodeljene u roku od 30 dana od dana objavljivanja dobitnika na Facebook stranici Organizatora. Nagrade će dobitnicima biti dostavljene na način, u vreme i na lokaciji dogovorenoj prilikom kontaktiranja od strane Organizatora. Dobitnici će biti kontaktirani putem telefona ili e-mail adrese koje je učesnik ostavio prilikom registracije za učestvovanje u Kvizu na,stranici kvizalica.rs. Potrebno je da dobitnik, prilikom uručenja nagrade, donese na uvid fiskalni račun sa istim brojem fiskalnog računa koji je prijavljen na mikrosajtu prilikom registracije za učestvovanje u Kvizu.
Organizator snosi sve troškove nastale po osnovu poreza.
Učesnici će biti diskvalifikovani iz Kviza ukoliko koriste lažne lične podatke, E-mail adrese kao i netačne brojeve fiskalnih računa, kako bi učestvovali u Kvizu. Lažnim profilima će se smatrati svi oni za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe učestvovanja u Kvizu. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata, korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti pravila Kviza. Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da koristi lažne podatke ili na drugi način krši pravila, kako bi učestvovao u Kvizu.

Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Ukoliko dobitnik iz bilo kojeg razloga odbije uručenje nagrade, nagrada će biti dodeljena sledećem plasiranom učesniku. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Kviza prema dobitnicima.
Dobitnik glavne nagrade u obavezi je da ne otuđuje automobil godinu dana od dana preuzimanja nagrade. Takođe se obavezuje da vozi brendiran Tehnomanija automobil u istom periodu.
Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile, niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

6. PUBLICITET I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
Lični podaci koje Učesnici Kviza dobrovoljno dostave prilikom registracije za učestvovanje u Kvizu biće upotrebljeni za proveru, slanje nagrada, potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste, te u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima. Učestvovanjem u Kvizu Učesnici su saglasni da njihovi lični podaci budu.sakupljeni, razvrstavani, korišćeni, pohranjeni, obezbeđeni, čuvani i objavljeni (poslednja radnja se odnosi samo na mesto prebivališta, ime i prezime lica koja će biti dobitnici nagrada) od strane Organizatora. Lični podaci Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu sprovođenja Kviza i u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima, u meri koja je neophodna. Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je 5 (pet) godina, osim u slučaju povlačenja saglasnosti, kada se podaci u celosti brišu. Učesnici u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva Organizatoru na adresu elektronske pošte marketing@tehnomanija.rs. Učesnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava može imati za posledicu nemogućnost daljeg učestvovanja u Kvizu.
Učesnici pristaju na ustupanje svojih ličnih podataka Organizatoru u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima Učesnici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i tačnost informacija i podataka koje dostavljaju.
Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneti u Zbirku “Učesnici nagradnog kviza Kvizalica”,u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da ispuni svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preuzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu sa dostupnom tehnologijom. Pri tom se primenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica na svim nivoima unosa i obrade, kao i 24-časovni alarmni sistem i zaštitu poslovnih prostorija. Lični podaci će biti sakupljeni, razvrstavani, analizirani, korišćeni, pohranjeni, obezbeđeni, čuvani i objavljeni (ovo poslednje se odnosi samo na mesto prebivališta, ime i prezime dobitnika) od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora u sektoru marketinga, na način propisan pozitivnim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu ličnih podataka i neće biti prosleđivani trećim licima Nadalje, dobitnici pristaju da njihovo ime, prezime, fotografija i mesto prebivališa budu objavljeni na stranicama društvenih mreža Oranizatora. Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike, učestvovanjem pristaju na fotografisanje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korišćenje njihovog imena, fotografija i mesta prebivališta za potrebe promocije Kviza i objave u medijima Organizatora, bez naknade.
Učesnici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovaj Kviz na adresu elektronske pošte marketing@tehnomanija.rs.
Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe pristupiti sajtu kvizalica.rs ili se tokom odgovaranja na kviz dogode smetnje tehničke prirode koje mogu uticati na samo učestvovanje u kvizu, poput loše internet konekcije, kvara na računarima, nestanka struje itd.
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme,bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Kviz, uz prethodno obaveštenje Učesnika, preko svoje Facebook stranice.
Kako bi učestvovali u Kvizu, Učesnici prihvataju sve uslove i pravila Kviza.

7. ODRICANJE OD JEMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo kog jemstva, učestvovanja u Kvizu ili na drugi način.

8. OSTALO
Za sve dodatne informacije možete da nam se obratite na telefon: 011/ 3-713-713, putem e-mail adrese marketing@tehnomanija.rs ili na adresu Milutina Milankovića 1d, Beograd.